API Fellowships
Google Search
Home
API Community
API Fellowships
Post-Fellowships
Publications & Photos
Forum E-List About Us

other API sites

API Japan

API Malaysia

API Philippines

API ประเทศไทย
โครงการทุนปัญญาชนแห่งสาธารณะแห่งเอเชีย

โครงการปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชีย (เอพีไอ)

"ปัญญาชนสาธารณะคือ ผู้อุทิศตนทำงานสร้างสังคมให้ดีขึ้น โดยอาศัยความรู้ ภูมิปัญญาและประสบการณ์จากวิชาชีพของตน"

Thai Applications Poster 2012 - 2013

 

 

เนื้อหา

1. เกี่ยวกับโครงการเอพีไอ

2. ประกาศรับสมัครขอทุนประจำปี พ.ศ. 2556 - 2557

- คู่มือประกอบการสมัครขอรับทุน

- ใบสมัครขอรับทุน

3. คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)

4. ติดต่อเรา


> ปิดรับสมัคร : 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555

> สัมภาษณ์ : กันยายน - ตุลาคม 2555

> ประกาศผลการคัดเลือก : กุมภาพันธ์ 2556

> เริ่มต้นระยะเวลาทุน 1 กรกฏาคม 2556

>ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่


   

1. เกี่ยวกับโครงการเอพีไอ

ภูมิภาคเอเชียก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 พร้อมๆ กับการเผชิญสิ่งท้าทายทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมอันข้ามผ่านพรมแดนประเทศ เพื่อรับมือกับปัญหาเหล่านี้ ภูมิภาคเอเชียจำเป็นต้องมีกลุ่มปัญญาชนใหม่ๆ ที่มุ่งมั่นและมีบทบาทอยู่ในพื้นที่สาธารณะ ผู้ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นปัญหาข้อห่วงใยร่วมกันและนำเสนอทางออกอย่างริเริ่มสร้างสรรค์ ทั้งนี้ ด้วยตระหนักว่าโอกาสในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการมักมีข้อจำกัดทางสถาบัน ภาษาและวัฒนธรรม มูลนิธินิปปอนแห่งประเทศญี่ปุ่นจึงร่วมมือกับสถาบันวิชาการในประเทศอินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย (สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) เพื่อก่อตั้งโครงการปัญญาชนสาธารณะ (เอพีไอ) ขึ้นในปี พ.ศ. 2544


ความมุ่งหมาย

“โครงการปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชียมุ่งหมายที่จะสร้างและพัฒนาชุมชนของปัญญาชนสาธารณะในภูมิภาคเอเชียขึ้น เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันในหมู่ปัญญาชนสาธารณะ เพื่อส่งผลให้มีความเติบโตของพื้นที่สาธารณะ อันจะเอื้อให้สามารถกำหนดแนวทางรับมือกับประเด็นปัญหาที่จำเป็นเร่งด่วนของภูมิภาคได้”

เพื่อบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ โครงการเอพีไอทำการมอบเงินทุนให้แก่ปัญญาชนสาธารณะหรือผู้ที่มีความมุ่งมั่นในการทำประโยชน์เพื่อสาธารณะ เพื่อดำเนินโครงการในประเทศใดประเทศหนึ่งหรือมากกว่านั้น ภายในกลุ่มประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ (ในปัจจุบันได้แก่ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และประเทศไทย) แต่ต้องไม่ใช่ประเทศที่ตนถือกำเนิด ถือสัญชาติหรือพำนักอาศัย


ชุมชนเอพีไอ

ชุมชนเอพีไอประกอบด้วยผู้รับทุนโครงการและผู้มีส่วนร่วมกับโครงการเอพีไอทั้งหมด ซึ่งแม้จะมีที่มาหลากหลายแตกต่างกัน แต่มีความมุ่งมั่นร่วมกัน ซึ่งได้มาปรึกษาหารือประสานงานร่วมกันทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งที่ผ่านเครือข่ายไม่เป็นทางการต่างๆ และในกิจกรรมโครงการภูมิภาคที่เกิดจากความร่วมมือกันทั้งระดับภายในประเทศและภูมิภาค

ขณะนี้ เอพีไอได้ก้าวเข้าสู่ลำดับขั้นที่สองของโครงการแล้ว เราจึงหวังที่จะนำศักยภาพที่มีอยู่ ทั้งในส่วนของความเชี่ยวชาญแบบสหสาขาวิชา ความรู้และประสบการณ์อันกว้างขวางมาใช้เพื่อยกระดับการตระหนักในความเป็นภูมิภาคเดียวกัน โดยผ่านการส่งเสริมความสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรมต่างๆ และโดยการกระตุ้นให้มีกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกันมากขึ้น โครงการแรกที่ได้เปิดตัวไปเมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2551 คือโครงการภูมิภาคที่ใช้ชื่อว่า “ความริเริ่มจากชุมชนเพื่อความสมดุลย์ระหว่างมนุษย์และระบบนิเวศ”

“โครงการภูมิภาคของเอพีไอ (API Regional Project) กำหนดเวลาดำเนินกิจกรรมระหว่างปี 2552 และ 2554 เป็นการส่งเสริมความร่วมมือที่ไร้พรมแดนอย่างแข็งขัน โดยคาดหวังว่าผู้รับทุนโครงการเอพีเอที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้จะมีบทบาทในการเชื่อมประสานประชาชนในประเทศต่างๆ ในการเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่ศึกษา ซึ่งได้แก่ ชุมชน Biwako ประเทศญี่ปุ่น, ชุมชนคีรีวง จังหวัดนครศรีธรรมราชของไทย, ชุมชน Batanes ประเทศฟิลิปปินส์, ชุมชน Kalicode ประเทศอินโดนีเซีย และ ชุมชน Tasik Chini ประเทศมาเลเซีย”

โครงการภูมิภาคมุ่งแสวงหาแนวทางรับมือกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมจากระดับชุมชนท้องถิ่นในสี่มิติด้วยกัน คือ การลดลงของพื้นที่ป่า คุณภาพน้ำ สภาพแวดล้อมเมือง และนิเวศชายฝั่ง โดยเน้นความสำคัญเชื่อมโยงกันทั้งพื้นที่ภูเขา ป่า แม่น้ำและทะเล เราหวังว่าโครงการนี้จะสามารถดึงบทเรียนจากภูมิปัญญาของชุมชน การริเริ่ม ประสบการณ์ ทั้งที่เป็นความสำเร็จและผิดพลาด ซึ่งสามารถนำไปเผยแพร่ต่อสาธารณะในวงกว้าง เพื่อนำไปพัฒนาแนวทางรับมือกับอนาคต


2. ประกาศรับสมัครขอทุนประจำปี พ.ศ. 2556-2557

2.1. คู่มือประกอบการสมัครขอรับทุน

ทุนปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชียระดับอาวุโส และทุนปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชียต่างกันอย่างไร?

โครงการเอพีไอแบ่งประเภททุนออกเป็นสองกลุ่มด้วยกัน คือ ทุนปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชียระดับอาวุโส และ ทุนปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชีย

ทุนปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชียระดับอาวุโส มอบให้แก่ปัญญาชนสาธารณะซึ่งมีบทบาทอันเป็นที่ยอมรับใน สังคม และมีอายุ 40 ปี เป็นอย่างน้อย ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555 โดยมีระยะเวลารับทุนตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป และมากที่สุดไม่เกิน 12 เดือน โดยสามารถเลือกดำเนินโครงการในประเทศสมาชิกได้ตั้งแต่ 1 ถึง 4 ประเทศ

ทุนปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชีย มอบให้แก่ผู้มีอายุน้อยกว่า 40 ปี ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555 มีระยะเวลารับทุนตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป ถึงอย่างมากที่สุด 12 เดือน โดยสามารถเลือกดำเนินโครงการภายในหนึ่งหรือสองประเทศสมาชิก

ผู้รับทุนทั้งสองประเภทจะต้องดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาการรับทุน โดยจะต้องใช้เวลาดำเนินโครงการในแต่ละประเทศ (ซึ่งไม่ใช่ประเทศบ้านเกิดหรือประเทศที่พำนักอาศัย ณ ปัจจุบัน) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือน

สามารถเสนอโครงการแบบใดบ้าง?

โครงการที่เสนออาจเป็นไปได้หลายรูปแบบ ทั้งในรูปแบบงานวิจัย ภาพยนตร์ บทความเชิงข่าว การรวบรวมข้อมูล การสร้างเครือข่าย งานศิลปะ ฯลฯ และเป็นไปตามเงื่อนไขสามข้อ คือ

- ต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของผลงานเพื่ออาชีพหรืองานประจำที่ท่านทำอยู่
- ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายและมีหัวข้อตรงกับประเด็นหลักของโครงการเอพีไอ (ตามปรากฎในเอกสารหน้า 5)
- ต้องมีผลลัพธ์ที่ชัดเจน (ในรูปของงานวิจัย ภาพยนตร์ ชุดภาพถ่ายเล่าเรื่อง ฯลฯ)

ผู้รับทุนจะต้องดำเนินโครงการที่เสนอในประเทศสมาชิกอย่างน้อย 1 ประเทศขึ้นไป (อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย) แต่ต้องไม่ใช่ประเทศบ้านเกิดหรือประเทศที่ผู้สมัครพำนักอาศัย ณ ปัจจุบัน

ประเทศกัมพูชา ลาว และเวียดนามเข้าเป็นสมาชิกโครงการเอพีไอในปี พ.ศ. 2553 และมีการมอบทุนให้แก่ผู้สมัครจากกลุ่มประเทศดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครยังไม่สามารถเลือกดำเนินโครงการในสามประเทศดังกล่าวได้

ผู้รับทุนต้องดำเนินการติดต่อหน่วยงานเจ้าภาพในประเทศที่ต้องการเดินทางไปทำกิจกรรมด้วยตนเอง โดยสถาบันเจ้าภาพจะเป็นหน่วยงานรองรับและสนับสนุนตลอดระยะเวลาที่ผู้รับทุนดำเนินโครงการอยู่ในประเทศนั้นๆ

ผู้รับทุนสามารถเริ่มต้นโครงการเมื่อใดก็ได้นับจากวันเริ่มต้นระยะทุนคือ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 โดยจะต้องดำเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จภายในระเวลาสิ้นสุดโครงการคือ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ใครสมัครได้บ้าง?

ใครก็ตามที่มีบทบาทสร้างสรรค์และส่งผ่านความรู้หรือแนวคิดให้กับสังคม ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการเอพีไอ โดยอาจเป็นนักวิชาการ นักวิจัย ผู้ทำงานด้านสื่อ ศิลปิน นักเขียน ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรพัฒนาเอกชน นักสังคมสงเคราะห์ ข้าราชการ และผู้ที่ทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้น ผู้สมัครจะต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษดีพอในการดำเนินโครงการและนำเสนอผลงานสู่สังคมในวงกว้างเมื่อโครงการแล้วเสร็จ

เป้าหมายของโครงการเอพีไอคืออะไร?

โครงการเอพีไอมีเป้าหมายเพื่อ
- สร้างและส่งเสริมชุมชนปัญญาชนสาธารณะในภูมิภาคเอเชีย
- ส่งเสริมการเรียนรู้ซึ่งกันและกันของปัญญาชนสาธารณะในภูมิภาคเอเชีย และ
- มีส่วนร่วมในการเติบโตของพื้นที่สาธารณะ อันจะเอื้อให้สามารถกำหนดแนวทางรับมือกับประเด็นปัญหาที่จำเป็นเร่งด่วนของภูมิภาคได้

ผู้รับทุนซึ่งเสนอโครงการซึ่งมุ่งแก้ปัญหาสำคัญของภูมิภาค โดยใช้แนวทางริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นสหวิชาชีพ และมีแง่มุมของการรณรงค์ต่อสาธารณะจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ประเด็นหลักของโครงการเอพีไอในปีนี้คืออะไร?

- อัตลักษณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในบริบทด้านสังคม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม
- ข้อพิจารณาเกี่ยวกับสภาวการณ์ของมนุษย์และการแสวงหาความเป็นธรรมทางสังคม
- โลกาภิวัตน์: โครงสร้าง กระบวนการ และทางเลือกใหม่

ชุมชนเอพีไอคืออะไร?

สมาชิกชุมชนเอพีไอประกอบด้วย (1) ผู้รับทุนโครงการเอพีไอทั้งหมดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งดำเนินโครงการแล้วเสร็จและได้เข้าร่วมการประชุมภูมิภาคของเอพีไอ และ (2) บุคคลผู้มีส่วนร่วมกับโครงการเอพีไอ ไม่ว่าจะในฐานะคณะกรรมการคัดเลือก ผู้อำนวยการโครงการและผู้ประสานงานโครงการ ในปัจจุบันชุมชนนี้เติบโตขึ้นจนมีสมาชิกมากกว่า 300 คนจากภูมิหลังที่หลากหลาย ทว่ามีความมุ่งมั่นร่วมกัน จึงได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ระหว่างกันทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งที่ผ่านเครือข่ายไม่เป็นทางการต่างๆ และในกิจกรรมโครงการภูมิภาคที่เกิดจากความร่วมมือกันทั้งระดับภายในประเทศและภูมิภาค

ทุนเอพีไอให้ความสนับสนุนอะไรบ้าง?

- เบี้ยเลี้ยงและเงินค่าเช่าบ้านตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการในต่างประเทศ ทั้งนี้ เป็นจำนวนเงินที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ และเป็นไปตามระยะเวลาทุน
- ค่าเดินทางไป-กลับระหว่างประเทศ
- ค่าใช้จ่ายสำหรับการเดินทางในประเทศ
- ค่าใช้จ่ายสำหรับการวิจัย เช่น คอมพิวเตอร์ การลงพื้นที่ หนังสือ ค่าแปลเอกสาร ฯลฯ
- ค่ากรมธรรม์ประกันภัยสำหรับการเดินทางในช่วงเวลารับทุน

ผู้รับทุนได้รับเลือกมาอย่างไร?

ในแต่ละประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ (อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย) จะมีคณะกรรมการคัดเลือกซึ่งประกอบด้วยปัญญาชนสาธารณะผู้มีบทบาทอันเป็นที่ยอมรับในสังคม คณะกรรมการดังกล่าวจะพิจารณาใบสมัคร เสนอรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเรียกตัวมาสัมภาษณ์ และเสนอรายชื่อจากการคัดเลือกของตนให้กับคณะกรรมการคัดเลือกระหว่างประเทศ ซึ่งจะเป็นผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้าย ในแต่ละปีจะมีจำนวนผู้รับทุนสูงสุดไม่เกิน 6 ท่านในแต่ละประเทศสมาชิก ทั้งนี้ จะไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลระหว่างขั้นตอนการคัดเลือก

มีกำหนดระยะเวลาการคัดเลือกอย่างไร?

- เปิดรับสมัครระหว่าง1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555
- สัมภาษณ์ผู้สมัครระหว่าง กันยายน/ตุลาคม พ.ศ. 2555 *
- ประกาศผลการคัดเลือกในเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 *ผู้สมัครที่ไม่สามารถมาสัมภาษณ์ตามวันเวลาที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการคัดเลือก โดยจะไม่มีการนัดสัมภาษณ์ชดเชยอย่างเด็ดขาด

ผู้รับทุนมีพันธกิจอย่างไรบ้าง?

- เข้าร่วมงานปฐมนิเทศผู้รับทุน ซึ่งจะจัดในเดือนกุมภาพันธ์/มีนาคม พ.ศ. 2556
- ดำเนินโครงการตามกำหนดเวลา ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ถึง 31 กรกกฎาคม พ.ศ. 2557
- เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคประจำปีของโครงการเอพีไอ ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ 2556
- นำเสนอผลงานจากการดำเนินโครงการ เช่น รายงานหรือผลงานในรูปแบบอื่นๆ
- เผยแพร่ผลการดำเนินโครงการไปยังสาธารณะชนในวงกว้างทุกโอกาสที่เหมาะสม
- ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ภายหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคของเอพีไอ
ภายหลังปฏิบัติตามพันธกิจดังกล่าวสำเร็จแล้ว ผู้รับทุนถือเป็นสมาชิกในชุมชนปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชียหรือชุมชนเอพีไอ และเป็นที่คาดหวังว่าผู้รับทุนจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนนี้ และมีโอกาสสมัครขอรับทุนสนับสนุนหลังสิ้นสุดโครงการ

จะหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ใดบ้าง?

ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถหาได้จากเว็บไซต์ของโครงการปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชีย (www.api-fellowships.org) และเว็บไซต์ของสถาบันภาคีในประเทศของท่าน (โปรดดูข้อมูลในหน้าที่เกี่ยวกับ “สถาบันภาคี”) ซึ่งท่านสามารถติดต่อขอข้อมูลโดยตรงหากมีข้อสงสัย

ข้อแนะนำ
โปรดศึกษาข้อมูลโครงการที่ดำเนินการโดยผู้รับทุนรุ่นก่อนๆ ควรหลีกเลี่ยงการเสนอโครงการที่มีเนื้อหาคล้ายคลึงกันกับโครงการของผู้รับทุนในปีก่อนๆ

จะสมัครรับทุนได้ทางใด?

สมัครได้ที่สถาบันภาคีในประเทศบ้านเกิดหรือประเทศที่พำนักอาศัย ณ ปัจจุบันของท่าน สำหรับการสมัครในประเทศไทย ผู้สมัครสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นเอกสารสมัครได้ที่สถาบันภาคีในประเทศบ้านเกิดหรือที่ท่านพำนักอาศัยในปัจจุบัน

หมายเหตุ!
- ท่านไม่สามารถขอรับทุนปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชียเพื่อทำโครงการในประเทศของตนเองได้
- กรุณากรอกข้อมูลในใบสมัครด้วยวิธีพิมพ์เท่านั้น ใบสมัครที่เขียนด้วยลายมือไม่สามารถใช้สมัครได้
- ข้อมูลการสมัครที่ไม่ถูกต้องตามความจริง ทั้งที่เจตนาไม่เจตนา อาจนำไปสู่การเพิกถอนสิทธิ์ในการรับทุนได้ทุกเมื่อ

เงื่อนไขและข้อตกลง

ทุนโครงการปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชียแบ่งเป็น 2 ประเภทโดยใช้อายุเป็นเกณฑ์สำคัญ คือ ทุนปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชียระดับอาวุโส และทุนปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชีย

คุณสมบัติโดยทั่วไปของผู้สมัครทุนทั้งสองประเภท

- ผู้สมัครต้องถือสัญชาติหรือถือสถานะผู้พำนักอาศัยในประเทศใดประเทศหนึ่งภายในห้าประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ (อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย) และต้องกำลังพำนักอยู่ในประเทศนั้นในระหว่างการสมัครขอรับทุน
- ผู้สมัครต้องมาสัมภาษณ์ตามวัน เวลา และสถานที่ซึ่งกำหนดไว้
- ผู้สมัครต้องเสนอโครงการวิจัยและ/หรือกิจกรรมตามวิชาชีพ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป และควรดำเนินการโครงการให้สำเร็จก่อนสิ้นระยะทุนในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
- ผู้สมัครต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษหรือภาษาในประเทศที่ตนเองจะเดินทางไปดำเนินโครงการวิจัยและ/หรือกิจกรรมตามวิชาชีพ และ
- ผู้สมัครต้องมีฐานการทำงานอยู่ในภูมิภาคหรือในประเทศสมาชิกในปัจจุบันและต่อเนื่องไปในอนาคต
- ภายหลังได้รับเลือกจากโครงการ ผู้รับทุนต้องเข้าร่วมงานปฐมนิเทศในเดือนกุมภาพันธ์/มีนาคม พ.ศ. 2556 ผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมงานดังกล่าวได้ อาจถูกพิจารณาเพิกถอนสิทธิในการรับทุน

ทุนปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชียระดับอาวุโส

นอกเหนือจากคุณสมบัติโดยทั่วไปดังกล่าวแล้ว ผู้สมัครทุนปัญญาชนสาธารณะระดับอาวุโสจะต้อง
- มีอายุ 40 ปีขึ้นไป ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555 (อาจมีข้อยกเว้นได้บ้างในบางกรณี)
- มีความสามารถและประสบการณ์ที่จะดำเนินโครงการวิจัยและ/หรือกิจกรรมวิชาชีพในประเทศที่เข้าร่วมโครงการฯ (อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย) นอกเหนือจากประเทศบ้านเกิดหรือประเทศที่ผู้สมัครพำนักอยู่ในปัจจุบัน
- สามารถดำเนินโครงการวิจัยและ/หรือกิจกรรมวิชาชีพตามที่เสนอไว้ ในประเทศที่เข้าร่วมโครงการได้มากถึง 4 ประเทศ นอกเหนือจากประเทศบ้านเกิดหรือประเทศที่ผู้สมัครพำนักอาศัย ณ ปัจจุบัน
- สามารถดำเนินโครงการวิจัยและ/หรือกิจกรรมวิชาชีพตามที่เสนอ เป็นระยะเวลาต่อเนื่องตั้งแต่ 1-12 เดือน และ
- มีความสามารถ อิทธิพลโน้มน้าว และช่องทางในการเผยแพร่ผลการดำเนินโครงการวิจัยและ/หรือกิจกรรมวิชาชีพของตนได้

ทุนปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชีย

นอกเหนือจากคุณสมบัติทั่วไปดังกล่าวแล้ว ผู้สมัครทุนปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชียจะต้อง
- มีอายุต่ำกว่า 40 ปี ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555 (อาจมีข้อยกเว้นได้บ้างในบางกรณี)
- มีความสามารถและปรารถนาที่จะดำเนินโครงการวิจัยและ/หรือกิจกรรมวิชาชีพในประเทศที่เข้าร่วมโครงการฯ นอกเหนือจากประเทศบ้านเกิดหรือประเทศที่ผู้สมัครพำนักอยู่ในปัจจุบัน
- มีศักยภาพสูงในการอุทิศตนและผลงานให้แก่สาขาของตนได้ในอนาคต
- สามารถดำเนินโครงการวิจัยและ/หรือกิจกรรมวิชาชีพตามที่เสนอ เป็นระยะเวลาต่อเนื่องตั้งแต่ 4-12 เดือน และ
- สามารถดำเนินโครงการวิจัยและ/หรือกิจกรรมวิชาชีพตามที่เสนอในประเทศที่เข้าร่วมโครงการฯ (อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไทย) อย่างมากที่สุดสองประเทศ นอกเหนือจากประเทศบ้านเกิดหรือประเทศที่ผู้สมัครพำนักอยู่ ณ ปัจจุบัน

2.2. ใบสมัครขอรับทุน

ใบสมัครที่สมบูรณ์ต้องประกอบด้วยเอกสารดังต่อไปนี้อย่างครบถ้วนและจัดเตรียมเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษคู่กันทั้งหมด:

1. ใบสมัคร และ ประวัติส่วนตัวฉบับสมบูรณ์ (คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร)

2. จดหมายปะหน้า ซึ่งแนะนำตัวผู้สมัครโดยย่อและระบุเหตุผลที่ทำให้สนใจสมัครขอรับทุนจากโครงการเอพีไอ

3. ประวัติส่วนตัวโดยละเอียดไม่ควรยาวเกิน 3 หน้ากระดาษ ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษา อาชีพการงาน ผลงานที่ตีพิมพ์ และความสำเร็จด้านต่าง ๆ

4. ข้อเสนอโครงการ ต้องครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้ (ยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ)

1) เหตุใดท่านจึงสมัครขอรับทุนจากโครงการเอพีไอ?
2) ใครคือ “ปัญญาชนสาธารณะ” ตามนิยามของท่าน?
3) โครงการของท่านเกี่ยวกับเรื่องอะไร โปรดอธิบายในรายละเอียด?
4) เหตุใดท่านจึงมีความสนใจดำเนินโครงการนี้?
5) เหตุใดท่านจึงเห็นว่าตนมีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำเนินโครงการนี้? (โปรดระบุถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาซึ่งเกี่ยวข้องกับโครงการ)
6) ท่านมีวิธีดำเนินโครงการอย่างไร? (ระเบียบวิธี)
7) ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการประกอบด้วยอะไรบ้าง (งานวิจัย วิดีโอ งานแสดง ฯลฯ) และจะเผยแพร่ผลงานเหล่านี้อย่างไร?
8) โครงการนี้สอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชียอย่างไร?
9) ผลงานที่ผ่านมาและแผนงานสำหรับอนาคตในฐานะที่เป็นปัญญาชนสาธารณะมีอะไรบ้าง (ทั้งในส่วนขององค์กร การรณรงค์ ผลงานตีพิมพ์ ฯลฯ)?
ทุนจากโครงการนี้จะมีส่วนเกื้อหนุนงานของท่านได้อย่างไร?

5. จดหมายรับรองสองฉบับพร้อมลายเซ็นต้นฉบับของผู้รับรองและฉบับแปลในอีกภาษา (ของจดหมายทั้งสองฉบับ) โดยระบุชื่ออผู้รับในจดหมายถึงโครงการปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชีย และเขียนขึ้นภายในช่วง 3 เดือนก่อนหน้าวันปิดรับสมัคร (ระหว่างมิถุนายน – สิงหาคม พ.ศ. 2553)

หมายเหตุ
โครงการเอพีไอจะไม่รับข้อเสนอโครงการใดๆ ที่คิดหรือเขียนขึ้นโดยบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้สมัคร
ห้ามคัดลอกผลงานผู้อื่นมาใช้ทำข้อเสนอโครงการเพื่อสมัครขอรับทุนนี้ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ โดยเด็ดขาด3. คำถามที่ถามบ่อย (FAQ)

A. ข้อมูลทั่วไป

Q1. จะส่งใบสมัครและเอกสารต่างๆ ไปที่ไหน?
A1. ส่งใบสมัครได้ที่สถาบันภาคีในประเทศบ้านเกิดของท่านหรือประเทศที่พำนักอยู่ปัจจุบัน โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถาบันภาคีในคู่มือการสมัคร (brochure หน้า 15-16)

Q2. หากได้รับทุนแล้ว จะสามารถทำงานในปัจจุบันต่อไปได้หรือไม่?
A2. หากได้รับอนุญาตจากต้นสังกัด ผู้ได้รับทุนสามารถคงสถานะและตำแหน่งในงานประจำที่ทำอยู่ ทว่าในระยะเวลารับทุน ผู้รับทุนจะต้องให้ความสำคัญกับการทำโครงการ/กิจกรรมกับเอพีไอเท่านั้น โดยจะต้องขออนุญาตลางานในช่วงเวลาดังกล่าว

ทั้งนี้นอกเหนือจากระยะเวลารับทุนแล้ว ผู้รับทุนจะต้องให้เวลาในการปฏิบัติตามพันธกิจของทุนซึ่งรวมถึงการนำเสนอผลงานจากการดำเนินโครงการ การเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคประจำปีซึ่งจะจัดเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 และการส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ภายหลังการประชุมดังกล่าว จึงจำเป็นจะต้องจัดสรรเวลาที่เพียงพอเพื่อสามารถปฎิบัติตามพันธกิจดังกล่าวด้วยดี


Q3. จะทราบผลการคัดเลือกเมื่อใด?
A3. จะมีการประกาศผลคัดเลือกอย่างเป็นทางการในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

B. ข้อเสนอโครงการ

Q4. ข้อเสนอโครงการควรมีความยาวเท่าไหร่?
A4. ไม่มีการกำหนดจำนวนคำอย่างเคร่งครัด ทว่าความยาวโดยรวมต้องไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 (ในแต่ละภาษา)

Q5. สามารถเลือกทำโครงการเกี่ยวกับประเทศบ้านเกิดหรือประเทศที่พำนักอยู่ได้ด้วยหรือไม่?
A5. การศึกษาเชิงเปรียบเทียบกับประเทศบ้านเกิดหรือประเทศที่พำนักอยู่สามารถทำได้ แต่ทว่า ไม่สามารถนับรวมช่วงการทำโครงการระหว่างที่อยู่ในประเทศบ้านเกิดหรือประเทศที่พำนักเข้าไปในระยะเวลาของการรับทุนทั้งหมดได้

C. สถาบันเจ้าภาพ

Q6. จะสามารถขอให้สถาบันภาคีของเอพีไอเป็นสถาบันเจ้าภาพได้หรือไม่?
A6. สามารถทำได้ หากสถาบันภาคีเห็นชอบว่าการเป็นสถาบันเจ้าภาพให้กับผู้รับทุนจะเป็นประโยชน์อย่างสูงสุดต่อการทำโครงการนั้นๆ แต่เราไม่อาจรับประกันได้ว่าสถาบันภาคีจะตอบรับเป็นสถาบันเจ้าภาพได้ในทุกกรณี ผู้รับทุนควรสรรหาหน่วยงานหรือองค์กรที่เหมาะสมเป็นสถาบันเจ้าภาพให้กับโครงการของท่านมากที่สุดด้วย

Q7. สามารถขอข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรที่มีศักยภาพเป็นสถาบันเจ้าภาพจากทางโครงการเอพีไอได้หรือไม่?
A7. ไม่ได้ ทางโครงการหวังว่าผู้สมัครรับทุนจะสามารถอาศัยเครือข่ายหรือช่องทางอื่นๆ ในการสืบค้นและเลือกสรรองค์กรเพื่อเป็นสถาบันเจ้าภาพให้กับโครงการของแต่ละคนด้วยตนเอง ทั้งนี้ ท่านสามารถหาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเอพีไอ (http://www.api-fellowships.org/body/profile.php) ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้รับทุนในปีที่ผ่านๆ มาของโครงการ ซึ่งอาจมีความเชี่ยวชาญหรือความสนใจในประเด็นที่ใกล้เคียงกับของท่าน และอาจแนะนำเกี่ยวกับช่องทางการขอความสนับสนุนจากสถาบันในประเทศที่ท่านเสนอไปทำโครงการได้

D. จดหมายรับรอง

Q8. จำเป็นต้องมีลายเซ็นต้นฉบับจากผู้รับรองหรือไม่
A8. จำเป็น เราไม่รับจดหมายรับรองที่ไม่มีลายเซ็นต้นฉบับจากผู้รับรอง ซึ่งหมายความว่าโครงการจะรับจดหมายรับรองที่เป็นฉบับจริงเท่านั้น (ไม่รับทางอีเมลหรือผ่านทางโทรสาร)

Q9. ผู้รับรองควรมาจากประเทศที่พำนักอยู่หรือไม่?
A9. ไม่จำเป็น เรายินดีรับจดหมายรับรองโดยไม่มีข้อจำกัดทางเชื้อชาติของผู้รับรอง

Q10. จำเป็นต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษหรือไม่
A10. โครงการเอพีไอเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศ เอกสารที่ยื่นประกอบการสมัครต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษ หากผู้รับรองของท่านไม่สามารถเขียนภาษาอังกฤษได้ โปรดแนบเอกสารแปลเป็นภาษาอังกฤษคู่กับจดหมายรับรองต้นฉบับมาด้วย

E. ประเทศที่ดำเนินโครงการและระยะเวลาการทำโครงการ

Q11. เป็นไปได้หรือไม่ที่จะเสนอขอไปทำโครงการในประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศสมาชิกเอพีไอห้าประเทศ (อินโดนีเซีย มาเลเซีย ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ ไทย)
A11. ไม่สามารถทำได้

F. คุณสมบัติ

Q12. ข้าพเจ้าไม่ใช่ผู้ถือสัญชาติของประเทศใดเลยในกลุ่มสมาชิกเอพีไอ (อินโดนีเซีย มาเลเซีย ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ ไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม) จะสามารถสมัครได้หรือไม่?
A12. สัญชาติของท่านไม่ใช่ข้อจำกัด ทุกคนที่มีฐานการทำงานอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งในสมาชิกเอพีไอ (อินโดนีเซีย มาเลเซีย ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ ไทย กัมพูชา ลาว เวียดนาม) และมีแนวโน้มจะเป็นเช่นนั้นต่อไปในอนาคตสามารถสมัครได้ หากนอกเหนือจากนี้ย่อมขาดคุณสมบัติ

G. ทุนเอพีไอระดับอาวุโส

Q13. นอกเหนือจากคุณสมบัติด้านอายุแล้ว มีความแตกต่างระหว่างทุนเอพีไอระดับอาวุโส และทุนเอพีไอหรือไม่?
A13. โดยแท้จริงแล้ว การแบ่งประเทศทุนดังกล่าวยึดเอาอายุของผู้สมัคร ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555 เป็นเกณฑ์ อย่างไรก็ตาม มีความแตกต่างของผู้รับทุนในแต่ละประเภท ในด้านความความสำเร็จที่คาดหวัง ผลงานในอดีต และศักยภาพในการทำงานในอนาคต

H. เงินทุน

Q14. สามารถเปิดเผยรายละเอียดเงินทุนจากโครงการหากได้รับคัดเลือกเป็นผู้รับทุนเอพีไอได้หรือไม่?
A14. มีการกำหนดจำนวนเงินทุนที่ผู้รับทุนจะได้รับไว้ก่อนแล้ว โดยคำนวณจากความแตกต่างในประเภททุน (เอพีไออาวุโส/เอพีไอ) ประเทศที่เดินทางไปทำโครงการ ระยะเวลาโครงการ และอื่นๆ เราไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดนอกเหนือจากนี้ได้

Q15. เงินทุนที่ได้รับจะครอบคลุมการทำกิจกรรมในประเทศบ้านเกิดหรือประเทศที่พำนักอยู่ด้วยหรือไม่?
A15. โครงการที่มีการดำเนินกิจกรรมในประเทศบ้านเกิดหรือประเทศที่พำนักอาศัยจะไม่นับรวมในระยะเวลารับทุน และจะไม่ได้รับเงินทุนสนับสนุนแต่อย่างใด

5. ติดต่อเรา

ผู้สมัครรับทุนสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นเอกสารการสมัครได้ที่
โครงการปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชีย
สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ชั้น 3 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท จ. กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 0-2218-7409

โทรสาร 0-2652-5283

==================================================
อีเมล
- กรุณาส่งเอกสารใบสมัครขอรับทุนตามข้อ 2.2 ที่อีเมลนี้เท่านั้น: api.apply2013@gmail.com
- สำหรับคำถามและข้อสงสัยต่าง ๆ กรุณาส่งมาที่: api_fellowships@chula.ac.th ==================================================


easy trackerHome | API Community | Resources | Forum (members) | E-List | About us

The Nippon Foundation Fellowships for Asian Public Intellectuals (API Fellowship Program)
3rd Floor, Prajadhipok-Rambhai Barni Bldg., Phyathai Road, Bangkok 10330, Thailand downloadable map
Tel: (66)2-218 7422 Fax: (66)2-652 5283 E-mail: ci@api-fellowships.org
visitor counter: 3427
last updated: 18 June 2012